Croeso i
WatsOn Events

...trefnu digwyddiadau unigryw mewn lleoliadau unigryw!

Rydym yn falch o gefnogi:
Client Name

Digwyddiadau i Ddod

Dewiswch ddigwyddiad WATSON isod

TRIATHLON Y BALA

4ydd Mehefin 2017 / 3ydd Medi 2017

Gwybodaeth am y Ras


Her Llwybr Dysynni

Dydd Sadwrn 10eg o Fehefin 2017

Gwybodaeth am y Ras

TRIATHLON Y BALA

Dydd Sul 4ydd Mehefin 2017
Triathlon Pellter Safonol Y Bala - Dydd Sul 3ydd Medi 2017

Mae Triathlon y Bala yn digwydd yn nhref y Bala ar lannau’r llyn hardd yng ngogledd Cymru. Mae’n lleoliad gwerth chweil gyda digon o le i drosglwyddo a pharcio yn y clwb rygbi cyfagos sy’n cynnig cyfleusterau cawodydd ychwanegol. Mae’r nofio yn digwydd yn Llyn Tegid, sy’n oddeutu 10 milltir o’i amgylch (siwtiau gwlyb yn orfodol).

Her Llwybr Dysynni

Ynysymaengwyn, Tywyn
Dydd Sadwrn 10eg o Fehefin 2017

Cwrs gwastad hardd sy'n ddelfrydol i unrhyw un sydd eisiau cyflwyniad i redeg oddi ar y ffordd.
Bydd cyfres ras Her Llwybr Dysynni yn cychwyn ac yn gorffen yng ngardd furiog Parc Coedwig Ynysymaengwyn cyn arwain ar hyd glannau afon Dysynni a Dyffryn Dysynni gerllaw.

Ystyriwyd fod Stad Ynys y Maengwyn unwaith yn em yng nghoron Dyffryn Dysynni yn ne Meirionnydd, Gwynedd. Roedd Stad Ynysymaengwyn a’r plasty yn llechu mewn 40 erw o lawntydd destlus, gerddi hardd a choedlannau mawreddog. Ar un adeg roedd ym mherchnogaeth teulu bonheddig y Corbett ac yn ddiweddarach gan John Corbett (dim perthynas), meistr gwaith halen Droitwich. Aeth y stad a’i phen iddi pan adawdodd yr aelod olaf o’r teulu yn ystod yr ail ryfel byd.

Dyma ble mae Parc Coedwig a Charafanau Ynysymaengwyn bellach. Mae’r safle wedi cadw ei lwybrau cerdded yn y goedwig a gweddillion yr ardd furiog ac adeiladau allanol y stad.

Ras hwyl
yn y coed

Pellter yn fras

1km

Dechrau 10:00am

 

Route Map →

2015 results →
Cyflym a golygfaol
Ras Oddi ar y Ffordd

Pellter yn fras

5km

Dechrau 10:30am
(Rhaid i’r rhedwyr fod yn 11 oed ar ddiwrnod y ras)

Route Map →

2015 results →

2016 results →

2017 results →
Cyflym a golygfaol
Ras Oddi ar y Ffordd

Pellter yn fras

10km

Dechrau 12:00 hanner dydd
(Rhaid i’r rhedwyr fod yn 15 oed ar ddiwrnod y ras)

Route Map →

2015 results →

2016 results →

2017 results →
Cyflym a golygfaol
Ras Oddi ar y Ffordd

Pellter yn fras

15km

Dechrau 11:30am
(Rhaid i’r rhedwyr fod yn 16 oed ar ddiwrnod y ras)

Route Map →

2015 results →

2016 results →

2017 results →
Os oes lle ar ôl byddwn yn derbyn ceisiadau hwyr ar ddiwrnod y ras am ffi ychwanegol.

DALIER SYLW: Bydd ceisiadau ar-lein yn cau ar 8fed Mehefin 2017. Codir ffi hwyr o £3:00 ar y diwrnod i’r rasys 15km, 10km a 5km.

Cofrestru: 9:00am – 11:30am ar ddiwrnod y ras.

Pencadlys y ras: Parc Coedwig Carafanau Ynysymaengwyn,Tywyn, Gwynedd LL36 9RY.

Gwobrau: 15Km 1af, 2il, 3ydd Dynion a Mercher mewn categori agored. 1af £100, 2il £50, 3ydd £30
10Km 1af, 2il, 3ydd Dynion a Merched 1af £50, 2il £30, 3ydd £20
Bydd pawb sy’n gorffen yn derbyn medal arbennig, bag lwcus a Chrys T.
1.45km – Bydd pawb sy’n gorffen yn derbyn medal arbennig.

Dalier sylw na ddylid gwisgo clustffonau na dyfeisiadau eraill yn ystod y ras. Nid yw ‘WatsOn events’ yn hyrwyddo eu gwisgo wrth gystadlu.

Gwybodaeth ar ddiwrnod y Ras:
Rhaid casglu rhifau a bibiau o Bencadlys y ras ar y diwrnod. Bydd y Pencadlys yn agored o 8:30am ymlaen. Lleolir Pencadlys y ras ym Mharc Coedwig Carafanau Ynysymaengwyn, Tywyn, Gwynedd. LL36 9EU.

Gorsafoedd Diodydd: Lleolir gorsafoedd diodydd yn y mannau isod:
• Llinell ddechrau a therfyn y ras.
• 5Km, ac mewn lleoliadau ar hyd y cwrs.

Toiledau/Cyfleusterau Newid:
• Toiledau – lleolir y rhain yn a ger Parc Carafanau Ynysmaengwyn ac maent wedi eu lleoli ger y llinell ddechrau a therfyn y ras.
• Ceir cyfleusterau newid a chawodydd yn Ynysymaengwyn wrth ddod i fewn i’r parc.

Cymorth Cyntaf:
Bydd gwasanaeth cymorth cyntaf ar gychwyn a therfyn y rasys yn ogystal ac mewn mannau strategol ar hyd y cwrs.

Rheoli Bagiau:
Bydd bagiau yn cael eu cadw yn yr ardd furiog ger pencadlys y ras. Bydd pobl yn yr ardal cadw bagiau. Er hynny, byddwch yn gadael eich bagiau ar eich risg eich hun. PEIDIWCH Â GADAEL pethau gwerthfawr. Byddwch yn gadael pethau gwerthfawr ar eich risg eich hun.

Canlyniadau:
Bydd y canlyniadau ar gael ar wefan TDL ac ar Wats ON Events. com yn hwyrach yn y dydd.

Crysau T/Medalau:
Bydd pawb sy’n gorffen y rasys 5km, 10Km a’r 15Km yn derbyn Crys T a medal wrth y llinell derfyn. Bydd y rhai sy’n gorffen Ras y goedwig 1km yn derbyn medalau arbennig.

Cyflwyniadau:
Cyflwynir y gwobrau ar ôl y brif ras yn y Pencadlys. Rhaid i chi fod yn bresennol i dderbyn eich gwobr. Ni fyddwn yn anfon gwobrau.

Ad-daliadau/Trosglwyddiadau:
Dalier sylw NA FYDD unrhyw ad-daliadau na throsglwyddiadau yn cael eu gwneud i rasys eraill unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais. Er hynny, bydd ad-daliadau yn cael eu gwneud am unrhyw eitemau ychwanegol y byddwch wedi eu gwneud e.e. Crys T ac ati.

Stiwardiaid/ Gwirfoddolwyr:
Fedrwch chi helpu? ‘rydym bob amser yn edrych am wirfoddolwyr i’n helpu i Stiwardio yn y mannau dŵr neu i fod yn rhan o’r tîm. Os ydych yn rhedeg ac y byddwch yn dod a theulu, cyfeillion neu gefnogwyr gyda chi – fedrent hwy tybed ein helpu i stiwardio?

Digwyddiadau Ysbrydoledig, Heriol a Golygfaol

Wedi gyrfa o 30 mlynedd yn y diwydiant hamdden, a dros 12 mlynedd o drefnu digwyddiadau chwaraeon, sefydlodd George Watson WatsOn Events yn 2014. Mae ei brofiad o drefnu digwyddiadau yn amrywio o ddigwyddiadau chwaraeon lleol yn y gymuned i weithio fel aelod o'r criw ar rai o ddigwyddiadau mwyaf y Deyrnas Gyfunol.

Profiad o Drefnu Digwyddiadau:


Drwy ddefnyddio tirlun amrywiol a nodedig Parc Cenedlaethol Eryri a’r wlad oddi amgylch ym Meirionnydd a de Gwynedd, mae WatsOn Events yn datblygu cyfres o ddigwyddiadau heriol a golygfaol.

Dweud Helo

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

Diolch yn fawr! Anfonwyd eich neges!

Uh oh! Aeth rhywbeth o'i le wrth anfon eich neges. E-bostiwch ni yn uniongyrchol os ydych yn dal i gael problem!

Diolch yn fawr! Anfonwyd eich neges!

Uh oh! Aeth rhywbeth o'i le wrth anfon eich neges. E-bostiwch ni yn uniongyrchol os ydych yn dal i gael problem!

Manylion Cyswllt

  • info@wats-on-events.com

  • 41 Gerlan, Tywyn, LL36 9DE

  • 07748 494552